Schildpadtijd

Mindful zelfzorg voor jong en ouder

Algemene voorwaarden

1.TOEPASSING


1.1 Het bestellen van een dienst of het aankopen van een product bij Schildpadtijd houdt in dat de klant akkoord gaat met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
1.2 Beide partijen kunnen langs digitale (elektronische) weg met elkaar communiceren, informatie uitwisselen en overeenkomsten met elkaar sluiten.
1.3 Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (e-mail, back-ups e.d.).

2. PRIJZEN EN BETALINGEN 

2.1 De prijzen die gelden op het moment van bestelling van een product zijn van toepassing. Alle vermelde prijzen zijn in euro aangeduid en eventuele verzendkosten, tenzij anders aangeduid of schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden bij de bestelling apart en duidelijk opgegeven en zijn afhankelijk van de gekozen verzendwijze en het land van bestemming. De BTW is onderworpen aan een kleine ondernemeing.
2.2 Wij behouden ons het recht voor om de prijzen en tarieven te wijzigen en eventuele fouten te corrigeren. Wanneer dit nadelig zou zijn voor de klant, wordt hij hiervan via e-mail op de hoogte gebracht en heeft de klant het recht om de bestelling binnen de 10 dagen te annuleren.
2.3 Voor alle online bestellingen en aankopen accepteren wij bankoverschrijving of online betaling via het betaalplatform van Mollie B.V.
2.4  Aankopen bij Gritta thuis kunnen cash, via de Bancontact app of Payconiq betaald worden.                                               

3. LEVERING VAN PRODUCTEN


3.1 Producten worden geleverd op het leveringsadres dat door de klant bij zijn bestelling werd doorgegeven. Foutieve leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten ten laste van de klant.
3.2 De verzending van de producten gebeurt via BPost of PostNL (via MyParcel) vanaf het moment dat de betaling door ons werd ontvangen. De levering gebeurt binnen de BENELUX en kan op aanvraag ook naar andere landen binnen de EU. Ik zoek altijd naar de goedkoopste oplossing.
3.3 De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen zeven dagen. De vermelde leveringstermijnen zijn evenwel niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de klant, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
3.4 Behoudens in het geval van een fout die te wijten is aan de klant, zoals bijvoorbeeld verlies ten gevolge van het vermelden van een foutief leveringsadres, worden in het geval van niet-levering van de goederen de eventueel door de klant betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.
3.5 Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, 10 dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, 10 dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de klant dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die op het ogenblik van in ontvangstname kon worden vastgesteld.
3.6 In geval van levering van een product zijn wij niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze wil om,  inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

4. RETOURNEREN VAN PRODUCTEN


4.1 Elk besteld en ongebruikt artikel (met uitzondering van boeken die persoonlijk gesigneerd zijn) kan binnen 14 kalenderdagen worden teruggebracht naar August Reyerslaan 24/10 – 3200 Aarschot. De klant wordt terugbetaald. De klant kan ook het artikel binnen de 7 dagen per post terugzenden. Het artikel dient dan te worden verpakt in de originele verpakking.Schildpadtijd zal in dat geval het bedrag van de geretourneerde aankoop terugbetalen aan de klant, binnen een termijn van 10 werkdagen. De gemaakte verzendkosten blijven wel verschuldigd. De retourkosten zijn op kosten van de klant.
Als de kwaliteit van de producten werd geschaad of de geretourneerde producten niet volledig zijn, behoudt Schildpadtijd zich het recht voor om de geretourneerde producten te weigeren en/of een schadevergoeding te eisen voor elk waardeverlies.

5. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN


5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten berusten uitsluitend bij Schildpadtijd tenzij anders overeengekomen met Gritta.
5.2 De door Schildpadtijd geleverde producten zijn uitsluitend verstrekt om door de klant zelf te worden gebruikt voor het doel waarvoor het is verstrekt, tenzij anders overeengekomen met Gritta.
5.3 De klant is niet gerechtigd om buiten dit doel een geleverd product te wijzigen, informatie en producten te openbaren, verveelvoudigen, of er derden kennis van te laten nemen, al dan niet tegen betaling.
5.4 De bepalingen uit dit artikel 7 blijven geldig na afloop van de overeenkomst.

6. PERSOONSGEGEVENS


6.1 Door te bestellen op de website www.schildpadtijd.be/boek staat de klant uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en betalingen. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens de bestelling.
6.2 De persoonsgegevens die klanten verstrekken voor een éénmalige bestelling worden bijgehouden voor de duur die nodig is om de bestelling te leveren en de betaling te ontvangen. Wanneer zij ervoor kiezen om zich te registreren als klant op de website, worden deze persoonsgegevens bijgehouden tot op het ogenblik dat de klant vraagt om de persoonsgegevens te verwijderen. Deze aanvraag kan gericht worden tot grittamaes@schildpadtijd.be
6.3 Schildpadtijd zal de gegevens niet overmaken aan derden. De klant heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering en heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de klant uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

7. TOEPASSELIJK RECHT


7.1 Schildpadtijd is gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De algemene voorwaarden die op de website van Schildpadtijd staan vermeld, zijn de op de overeenkomst toepasselijke algemene voorwaarden.

8. CONTACTGEGEVENS


Schildpadtijd
Gritta Maes
Nieuwstraat 49
3120 Tremelo
BELGIË

grittamaes@schildpadtijd.be
0485370852                                                                                                                                                                    BTW BE0671532483